Table of contents

Eurodiam vám nabízí spolupráci v oblasti obchodního poradenství v uvedených zemích Evropské unie. Pomůžeme vám s výběrem obchodních partnerů, vedením jednání a odpovídající agendou. Pracujeme oběma směry, vyhledáváme dodavatele pro vaše zakázky a zajišťujeme potenciální zákazníky pro vaše nabídky.

Eurodiam offers you cooperation in the field of business consultancy in the mentioned countries of the European Union. We help you with the selection of your business partners, negotiation management and the corresponding agenda. We work both ways, finding suppliers for your assignments and providing potential customers for your offers.

Eurodiam biedt u samenwerking aan op het gebied van bedrijfsadvies in de genoemde landen van de Europese Unie.

Wij helpen u graag bij de selectie van uw zakenpartners, het onderhandelingsmanagement en de bijbehorende agenda.

We werken tweezijdig, zo zoeken we de leveranciers voor uw opdrachten en zorgen we voor potentiële klanten voor uw aanbiedingen.

Na základě vašich požadavků můžeme provést průzkumy trhu a poskytnout potřebné údaje o potenciálních obchodních partnerech včetně jejich obchodních podmínek. Zároveň vám můžeme být prospěšní při dalších konkrétních jednáních. Dále vám můžeme pomoci při sestavování marketingového programu ve vybraných zemích. Naše účast na konkrétních obchodních iniciativách je vždy určena na základě vzájemné dohody.

Based on your requirements, we can perform market research and provide the necessary information on potential business partners, including their commercial conditions. In this regard, we can assist you in further specific negotiations. We can also assist you in setting up a marketing program in selected countries. Our participation in specific business initiatives is always determined by mutual agreement.

Op basis van uw wensen kunnen we marktonderzoeken uitvoeren en de nodige gegevens verstrekken over potentiële zakenpartners, met inbegrip van hun commerciële condities. Daarbij kunnen we u bijstaan bij verdere specifieke onderhandelingen. We kunnen u ook assisteren bij het opzetten van een marketingprogramma in geselecteerde landen. Onze participatie in specifieke zakelijke initiatieven wordt altijd in overleg bepaald.

Nabízíme několik možností firemního zastoupení, vždy na základě vašich požadavků a očekávání.

Zastoupení je možné jednorázově, dočasně nebo trvale. Podle vašich pokynů můžeme také zajistit zřízení pobočky a pomoci vám s výběrem vhodných provozních prostor a zaměstnanců. 

We offer several options for corporate representation, always based on your requirements and expectations.

Representation is possible on a one-time, temporary or permanent basis.

According to your instructions, we can also arrange the establishment of a branch office and assist you in choosing suitable premises and staff.

We bieden verschillende opties voor bedrijfsvertegenwoordiging, altijd gebaseerd op uw eisen en verwachtingen.

Vertegenwoordiging is mogelijk op eenmalige, tijdelijke of permanente basis.

Volgens uw instructies kunnen we ook de oprichting van een filiaal regelen en u helpen bij de keuze van geschikte lokalen en personeel. 

V rámci doplnění našich služeb nabízíme také poradenství při vyhledávání komerčních i soukromých investic do oblastí nemovitostí. Ty mohou být součástí expanze obchodních aktivit, ale také individuálními investicemi.

As an extension of our services, we also offer service in searching for both commercial and private real estate investments. These can be part of a business expansion but also as individual investments.

In het verlengde van onze diensten bieden we ook service bij het zoeken naar zowel commerciële als particuliere vastgoedinvesteringen.

Deze kunnen deel uitmaken van een bedrijfsuitbreiding maar ook als individuele investeringen.

V rámci naší činnosti poskytujeme veškeré tlumočnické a překladatelské služby. Připravujeme také kvalitní reprezentační materiály a zpracováváme cenové nabídky nebo žádosti o rozšíření vašich aktivit v zemích Evropské unie.

Within the scope of our activities, we provide all interpretation and translation services. We also prepare high quality representation materials and prepare quotations or requests for the expansion of your business in the countries of the European Union.

Binnen het kader van onze activiteiten leveren we alle tolk- en vertaaldiensten. We stellen tevens representatiemateriaal van hoge kwaliteit op en maken offertes of aanvragen voor de uitbreiding van uw activiteiten in de landen van de Europese Unie.

Podívejte se také na naši stránku linkedIn.

Also check out our linkedIn page.

Bekijk ook onze linkedIn pagina